Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Εκ μέρους των Οργάνων Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) επισυνάπτονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπρόσωπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία (01-09-2023 έως 31-08-2024).

Blog Attachment