Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο ορίστηκε με την Α.Π. 25704/7-6-2024 απόφαση του Τμήματος, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εξελέγη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτική εκπρόσωπος στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  η κα Βασιλική Σταμάτη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. Αναπληρωματική εκπρόσωπος στη Συνέλευση του Τμήματος η κα Μαρίνα Πλησίτη , μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Ε.ΤΕ.Π

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο ορίστηκε με την Α.Π. 25704/7-6-2024 απόφαση του Τμήματος, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εξελέγη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτική εκπρόσωπος στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  η κα Χουλάκη Αλεξάνδρα, μέλος Ε.ΤΕ.Π του Τμήματος.

Blog Attachment