Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η ανακοίνωση αφορά τους αιτούντες μετεγγραφή/μετακίνηση ανά Σχολή ή Τμήμα του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024, σύμφωνα με τους ονομαστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (130441/Ζ1/13-11-2023 απόφαση κύρωσης) με τις παρακάτω κατηγορίες: i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111), ii) επιτυχόντες με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111).

Καλούνται οι ανωτέρω να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου – τηλέφωνα επικοινωνίας 2651007458, 2651007196 και 2651007213)

  • αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής,
  • τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν σε αυτή ότι θα προσκομίσουν, καθώς και
  • φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας,

από την Τρίτη 14 έως και τη Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023  (αποκλειστικά ώρες 09:30 με 13:00)

προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ. 142413/19.10.2020 (Β ́ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β ́ 4806) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και στη με αριθμ. 129682/Ζ1/10–11–2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.