Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Το παρακάτω αρχείο αφορά την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματός μας.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή από ώρα 9:00 μέχρι 14:00 απικελιστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).