Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προθεσμία και διαδικασία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (TEE) σε απόφοιτους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν καταθέσουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε (υπάρχει στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: https://web.tee.gr/) σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται έως την 18η Σεπτεμβρίου 2019 για τις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην οποία έχει ενταχθεί το Τμήμα μας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

  • στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) – Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204), ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291297/417/433/448
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE – Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – Τριών Ναυάρχων 40, ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610390900
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – Βότση 2, ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – 2ας Νοεμβρίου Ξενοφώντος 93, ΒΟΛΟΣ – τηλ.2421026574
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – Νεάρχου 23, ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – Παρνασσού 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ – Αραβαντινού 6-8, Ιωάννινα, τηλ. 26510 27475, 2651313323
  • καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

προκήρυξη επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο.

Σχετικές αποφάσεις και νόμοι:
1. Τι ισχύει για την υποχρέωση εγγραφής στο ΤΣΜΕΔΕ: Άρθρο 10, παρ. 1, νόμος 4485/2017:
Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
2.Η απόφαση του ΤΕΕ για την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματός μας στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.(απόφαση ΤΕΕ)
3. Παλιότεροι διπλωματούχοι (από το ακ. έτος 2013-2014 και μετά):
Νόμος 4485/2017, άρθρο 75, παράγραφος 4:
Οι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που εντάχθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 και του άρθρου 27 του ν. 4452/2017, αντίστοιχα, οι οποίοι χορηγήθηκαν πριν από την ένταξή τους στις Πολυτεχνικές Σχολές και ύστερα από την ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ίδια τμήματα για την ολοκλήρωση σπουδών ίδιας διάρκειας ύστερα από την ένταξή τους στις ανωτέρω Πολυτεχνικές Σχολές.

Blog Attachment