Βαθμολογία

Τελική βαθμολογία του μαθήματος μετά την εξέταση του Σεπτεμβρίου
για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022

2932: 7, 3221: 7, 3281: 5