Εργασίες Εξασκήσεως

Η πρώτη εργασία θα ανακοινωθεί μόλις έχουμε προχωρήσει λίγο σε θέματα συναλλαγών και ταυτοχρονισμού.

 


Οι εργασίες εξασκήσεως είναι ατομικές (εκτός κι αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο)

Υπό ΚΣ: οι εργασίες εξάσκησης παραδίδονται εκτυπωμένες την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα (αν δεν υπάρχει ένδειξη ώρας, υπονοείται η ώρα έναρξης του μαθήματος). Ασκήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε χειρόγραφη μορφή ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης: στην σελίδα "Διεξαγωγή" υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε την άσκηση.