Εργασίες Εξασκήσεως

Εργασία 1η (Συναλλαγές και Ταυτοχρονισμός). Προθεσμία: 12/04/2022. Βοηθητικά slides

Εργασία 2η (Ανάνηψη και Ταυτοχρονισμός). Προθεσμία: 10/05/2022.

Εργασία 3η (Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων). Προθεσμία: 24/05/2022.


Οι εργασίες εξασκήσεως είναι ατομικές (εκτός κι αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο)

Υπό ΚΣ: οι εργασίες εξάσκησης παραδίδονται εκτυπωμένες την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα (αν δεν υπάρχει ένδειξη ώρας, υπονοείται η ώρα έναρξης του μαθήματος). Ασκήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε χειρόγραφη μορφή ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης: στην αρχική σελίδα του μαθήματος υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε την άσκηση.