Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2019-20


Τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμα για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

  • Χρήση του μηχανισμού των futexes για βελτιστοποίηση επιδόσεων σε παράλληλες εφαρμογές
  • Υλοποίηση της διεπαφής OMPT στον μεταφραστή OMPi
  • Επανασχεδιασμός αλγορίθμων συγχρονισμού για συστήματα με πάρα πολλούς πυρήνες
  • Υποδομή για παραγωγή κώδικα στοχευμένο σε επιταχυντές γραφικών μέσω OpenCL
  • Επέκταση υβριδικού προγραμματιστικού μοντέλου OpenMP-MPI

Για όσους ενδιαφέρονται, κατ' ελάχιστον απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. να έχουν πολύ καλή γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε C (το ΜΥΥ502 περασμένο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό) -- επίσης, για τα περισσότερα θέματα απαιτούνται γνώσεις από το ΜΥΕ023
  2. να μη χρωστούν πολλά μαθήματα (διαπιστώνεται με μια πρόχειρη εκτύπωση της καρτέλας, π.χ. από το cronos)
  3. να έχουν φυσική παρουσία (για τα παραπάνω θέματα είναι αδύνατη η εκπόνησή τους από απόσταση)
  4. να ξεκινήσει η συνεργασία μας από το προηγούμενο εξάμηνο από αυτό που θα δηλωθεί η εργασία (απαιτείται για την ομαλή εισαγωγή στο θέμα ώστε να υπάρχει ένα πλήρες εξάμηνο για την εκπόνηση)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα Παράλληλης Επεξεργασίας (http://paragroup.cse.uoi.gr).

 

Β. Δημακόπουλος