Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2018-19


Τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμα για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

  • Υλοποίηση της διεπαφής OMPT στον μεταφραστή OMPi
  • Επισκόπηση, καταγραφή και δοκιμή μετροπρογραμμάτων για μέτρηση επιδόσεων στο OpenMP
  • Υποδομή για παραγωγή κώδικα στοχευμένο σε επιταχυντές γραφικών μέσω CUDA
  • Εκτέλεση πολυνηματικού κώδικα σε clusters

Για όσους ενδιαφέρονται, κατ' ελάχιστον απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. να μη χρωστούν πολλά μαθήματα (διαπιστώνεται με μια πρόχειρη εκτύπωση της καρτέλας, π.χ. από το cronos)
  2. να έχουν φυσική παρουσία (για τα παραπάνω θέματα είναι αδύνατη η εκπόνησή τους από απόσταση)
  3. να ξεκινήσει η συνεργασία μας από το προηγούμενο εξάμηνο από αυτό που θα δηλωθεί η εργασία (απαιτείται για την ομαλή εισαγωγή στο θέμα ώστε να υπάρχει ένα πλήρες εξάμηνο για την εκπόνηση)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα Παράλληλης Επεξεργασίας (http://paragroup.cse.uoi.gr).

 

Β. Δημακόπουλος