FORTRAN


.. A.M. ONOMATENYMO   BAMO
1 14 KONTOOYO TIO    
2 18 MAKAPIAH AZAPO 8
3 20 MEIOBA YPIN    
4 33 AMAPA AOTOO    
5 36 TIAMH IANNH-PIZO    
6 157 AEIOY APAKEYH 3
7 160 AKPIBO HMHTPIO 5
8 168 KENEPAH ANPEA 6
9 179 KAOYPH EOPA 7
10 188 NTOKO EYAEO 8
11 202 TAMATH BAIIKH 5
12 214 XPONOOYOY BAIIKH 5
13 215 KYPIO NIKOAO 7
14 219 BAAOYH KN/NO 7
15 221 KOYBEH MAPIA 6
16 223 ZANTZO AOTOO 0
17 225 KANH YPIN 9
18 226 KAMNA AMPINH 9
19 228 KAPAKAIH AEANPO    
20 229 KAPAMOYPATIH ABEPKIO    
21 232 KINAH AANAIO 8
22 235 KONIAPH EPIA 8
23 236 KOMOOYOY EPIA 9
24 250 AAEPIOY YKOYPO 2
25 253 AOYTH AEIKH 10
26 254 POBATIH ANAITH 6
27 255 PATH NIKOAO 5
28 257 POKOY EENH 5
29 258 ATEA-KAOEPA ANAITH 5
30 275 KAPITH XPYOYA 10
31 261 OYIOY AIKATEPINH 9
32 262 OIANOOYO KPATH 3
33 266 TZIOBAPA BAIIKH 6
34 268 TPIOITH EYANIA 10
35 273 XPHTIH NIKOETTA 4
36 274 APIKIOY XPYOYA 2
37 344 IAMANTH NIKOAO 2