Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ042

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cs.uoi.gr/~stergios/teaching/mye042/

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στο λογισμικό ως υπηρεσία (διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, υπολογιστική νέφους), Αρχιτεκτονική εφαρμογών ιστού (HTTP, CSS, REST, MVC), Γλώσσα προγραμματισμού Ruby (αντικείμενα, κλάσεις, μπλοκ, yield), Πλαίσιο εργασίας Rails (μοντέλα, ελεγκτές, προβολές, CRUD, συσχετίσεις), Εισαγωγή στη JavaScript (συναρτήσεις, Document Object Model, jQuery, AJAX), Μη λειτουργικές απαιτήσεις (αποκρισιμότητα, διαθεσιμότητα, ασφάλεια).

Παρατηρήσεις: