Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ049

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: =>6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα μελετώνται οι βασικές έννοιες που διέπουν τα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Γίνεται επίσης ανάλυση των σύγχρονων συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και στις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη τους. Κύριες θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

  • Αρχές και σχεδίαση συστημάτων κινητών επικοινωνιών
  • Πρόσβαση στο φάσμα
  • Τηλεπικοινωνιακή κίνηση
  • Διαστασιολόγηση
  • Τομεοποίηση
  • Παρεμβολές
  • Μελέτη συστημάτων κινητών επικοινωνιών
  • GSM, GPRS, UMTS, LTΕ/LTE-A/LTE-Pro, 5G
  • Τεχνολογίες δικτύωσης για σύγχρονα συστήματα κινητών επικοινωνιών
  • SDN, NFV, D2D, MEC, Network Slicing

• Προσφορά ποιότητας υπηρεσίας και ποιότητας εμπειρίας σε συστήματα κινητών επικοινωνιών.

Παρατηρήσεις: