Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ032

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου (Σ.Α.Ε.). Τρόποι παράστασης των Σ.Α.Ε. Δομικά διαγράμματα και διαγράμματα ροής συστημάτων. Μεταβλητές και εξισώσεις κατάστασης. Συσχέτιση συνάρτησης μεταφοράς και εξισώσεων κατάστασης. Διαγράμματα βαθμίδων. Μοντελοποίηση διαφόρων φυσικών συστημάτων. Απόκριση στο χρόνο και απόκριση συχνότητας. Ευστάθεια και κριτήρια ευστάθειας. Σφάλματα μόνιμης κατάστασης. Μελέτη συστημάτων δευτέρου βαθμού στο πεδίο του χρόνου. Προδιαγραφές μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης (ακρίβεια, ευαισθησία, χρόνος απόκρισης, υπερύψωση κ. α.). Μέθοδος του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών. Ανάλυση στο πεδίο συχνότητας. διαγράμματα Bode και κριτήριο Nyquist. Ελεγκτές τριών όρων (αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός, PID).

Παρατηρήσεις: