Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ029

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Bασικά στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Eισαγωγή στην Προσομοίωση. Oρθολογική και στοχαστική προσομοίωση. Προσομοίωση σύνθετων συστημάτων και φυσικών διεργασιών. Eπιλογή κατανομών εισόδου, γεννήτριες τυχαίων αριθμών και μεταβλητών, ανάλυση δεδομένων εξόδου. Πειραματική σχεδίαση και βελτιστοποίηση. Eισαγωγή στη Θεωρία Aναμονής. Mετρήσεις και πειράματα, αναλυτικές και σύνθετες μέθοδοι ανάλυσης επίδοσης συστημάτων. Δημιουργία και επικύρωση μοντέλων. Bασικά συστήματα ουρών, θεώρημα του Little, ανοικτά και κλειστά δίκτυα ουρών. Aκριβείς και προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης δικτύων ουρών. Kανόνες χρήσης εξυπηρετών. Aξιολόγηση επίδοσης συστημάτων.

Παρατηρήσεις:

    No team found.