Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μοντέλα και Αλγόριθμοι Παράλληλου Υπολογισμού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α5

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Μοντέλα κόστους για παράλληλο υπολογισμό (π.χ., PRAM, BSP). Περιβάλλοντα παράλληλου προγραμματισμού (π.χ., MPI, OPENMP), και παράλληλα προγραμματιστικά μοντέλα (π.χ., MAPREDUCE, HADOOP, SPARC). Αρχές σχεδίασης παράλληλων αλγορίθμων (π.χ., διαίρει και βασίλευε, αποδόμηση προβλήματος, ευαισθησία στην τοπικότητα). Δομές για παράλληλο προγραμματισμό (π.χ., δομές για κατανομή φορίου, SIMD, fork-join, παράλληλοι βρόχοι, εξάρτηση διεργασιών, συγχρνομισμός, ασφάλεια νημάτων). Παραδείγματα πάλληλων αλγορίθμων για θεμελιώδη αλγοριθμικά προβλήματα (π.χ., δυναμικός προγραμματισμός, κατακερματισμός, ουρές προτεραιότητας, ταξινόμηση, συντομότερες διαδρομές, διαμέριση).

 

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: