Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βελτιστοποίηση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ3

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση.
  • Συνθήκες βελτιστότητας.
  • Μονοδιάστατη βελτιστοποίηση.
  • Μέθοδοι χωρίς παραγώγους: Nelder-Mead, Hook-Jeeves, Pattern Search.
  • Μέθοδοι με παραγώγους: Steepest Descent, Newton, Quasi-Newton, Conjugate Gradients.
  • Τεχνικές Line Search και Trust Region.
  • Στοχαστικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι για ολική βελτιστοποίηση: Multistart, Simulated Annealing, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization.
  • Τρόποι επίλυσης για προβλήματα με περιορισμούς.
  • Μέθοδοι εύρεσης πολλών ελαχιστοποιητών. Παράλληλες συντεταγμένες.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Ε03- Βελτιστοποίηση