Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποθήκες Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ2

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Επισκόπηση της περιοχής αποθηκών δεδομένων και OLAP. Επισκόπηση θεμελιωδών εννοιών βάσεων δεδομένων. Πολυδιάστατα μοντέλα, ιεραρχίες, αρχιτεκτονικές αποθηκών δεδομένων. Σχεδιασμός αποθηκών δεδομένων. Διαδικασίες Εξαγωγής-μετασχηματισμού-φόρτωσης δεδομένων. OLAP & αναλυτική δεδομένων. Υλοποίηση ευμεγέθους προγραμματιστικής άσκησης (project) σε φάσεις.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: