Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάρτηση Προσκλήσεων για τη χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την
υποβολή προτάσεων υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proskliseis_elke@uoi.gr. 
Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και
23/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

**** Αναλυτικές Πληροφορίες και την Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την
υποβολή προτάσεων υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ». Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση proskliseis_elke@uoi.gr
Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και 23/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

**** Αναλυτικές Πληροφορίες και την Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.