Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκλογή μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠI

Η ανακοίνωση απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. πρωτ. 407/12.07.2019, σχετικά με την εκλογή μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) της Σχολής.

H ευθύνη της προαναφερόμενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των μεταπτυχιακών φοιτητών.07_25_2019_13-27-26

Blog Attachment