ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΜΥΥ602)

 

Διδάσκων: Αριστείδης Λύκας, e-mail: arly@cs.uoi.gr

 

Ανακοινώσεις

Eξεταστική Φεβρουαρίου 2021 (για επι πτυχίω φοιτητές)

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία εξέτασης με τις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020 (συνδυασμός ηλεκτρονικής και προφορικής εξέτασης).

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η τάξη με όνομα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

και κωδικό σύνδεσης:

emdeb2m

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο φοιτητολόγιο και θα συμμετάσχουν στην εξέταση,

να εγγραφούν με τον παραπάνω κωδικό στην τάξη αυτή χρησιμοποιώντας την επιλογή ‘join team with a code

ως τις 24 Ιανουαρίου 2021 (αυστηρή προθεσμία).

Ανακοινώσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση θα αναρτώνται στην ανωτέρω τάξη.

 

Eξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία εξέτασης με την εξεταστική Ιουνίου 2020 (συνδυασμός ηλεκτρονικής και προφορικής εξέτασης).

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η τάξη με όνομα: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MYY602) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

και κωδικό σύνδεσης:

41z4zga

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο φοιτητολόγιο και θα συμμετάσχουν στην εξέταση,

να εγγραφούν με τον παραπάνω κωδικό στην τάξη αυτή χρησιμοποιώντας την επιλογή ‘join team with a code

ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 (αυστηρή προθεσμία).

Ανακοινώσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση θα αναρτώνται στην ανωτέρω τάξη.

 

Εξεταστέα Υλη Μαθήματος

Ομάδες προγραμματιστικών ασκήσεων

Υποβολή προγραμματιστικών ασκήσεων

         Η προθεσμία υποβολής των προγραμματιστικών ασκήσεων είναι η Κυριακή 24 Μαιου (αυστηρή προθεσμία).

          Δικαίωμα υποβολής όσοι έχουν εμπρόθεσμα στείλει τη δήλωση εργαστηριακής ομάδας.

          Η υποβολή θα γίνει με χρήση της εντολής turnin ως εξής: turnin  assignment@myy602  <your_filename>

          Τα προγράμματα (σε C ή Java) θα πρέπει να μεταγλωττίζονται και να εκτελούνται στους υπολογιστές του Τμήματος (π.χ. opti3060ws03)

          Θα δημιουργήσετε δύο καταλόγους, έναν για κάθε άσκηση. Κάθε κατάλογος θα περιλαμβάνει τον πηγαίο και τον εκτελέσιμο κώδικα της άσκησης.

          Επιπλέον για την πρώτη άσκηση θα υποβάλετε και το pdf όπου περιγράφεται η ευρετική συνάρτηση που χρησιμοποιήσατε και για ποιο λόγο είναι αποδεκτή.

          Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει πληροφορία για τα ονόματα και τα ΑΜ των μελών της ομάδας.

                                          

Ανακοίνωση προγραμματιστικών ασκήσεων

-Ομάδες δύο ή τριών (ισχυρή προτίμηση) φοιτητών.

-Δήλωση ομάδων: e-mail στον διδάσκοντα με (ΑΜ, ονοματεπώνυμο) μελών της ομάδας μέχρι 3 Μαιου (αυστηρή προθεσμία). Η δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής και εξέτασης των εργασιών

-Δεκτές για εξέταση γίνονται μόνο ασκήσεις που είναι ολοκληρωμένες (δηλ. τα προγράμματα μεταγλωττίζονται και εκτελούνται).

-Γλώσσα προγραμματισμού: C ή Java

- Φοιτητές που έχουν ήδη εξεταστεί σε προηγούμενα έτη δεν δικαιούνται επανεξέτασης.

 

Eξ-αποστάσεως εκπαίδευση: Σύνδεση στην τάξη (ομάδα) για το μάθημα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (εφαρμογή Microsoft TEAMS)

Το επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο θα απαγορεύονται τα μαθήματα με φυσική παρουσία, οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Εχει δημιουργηθεί μια τάξη (team) με το όνομα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MYY602) - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ». Για τη σύνδεση στην τάξη πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό:

rl4vat3

προσοχή: το δεύτερο γράμμα είναι l (el) και όχι 1 (ένα).

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται την ώρα που έχει καθοριστεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα (Παρασκευή 9:00-12:00) ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

 

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες τα αντιμετωπίζει. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης στα ζητήματα της αναζήτησης και της αναπαράστασης γνώσης, καθώς επίσης και στα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται.

 

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Υλη του μαθήματος

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόβλημα της αναζήτησης

Αλγόριθμοι τυφλή αναζήτησης

Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης

Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών

Παίγνια

Αναπαράσταση Γνώσης και Αιτιολόγηση

Προτασιακός – Κατηγορηματικός Λογισμός

Η γλώσσα Prolog

Συστήματα αιτιολόγησης προς τα εμπρός – Η γλώσσα CLIPS

Τεχνολογία Γνώσης

Αιτιολόγηση με αβεβαιότητα – Δίκτυα Πεποιθήσεων

Ασαφής Λογική

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση – Δέντρα Απόφασης

 

Εργασίες

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται προγραμματιστικές εργασίες που αφορούν σε υλοποίηση σημαντικών μεθοδολογιών και αλγορίθμων που διδάσκονται στο μάθημα.

 

Εξετάσεις & Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από τις εργασίες και κατά 70% από την τελική εξέταση. Το ίδιο ισχύει και για την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.