ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

  • διασφαλίζει την ποιότητα σπουδών σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος
  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
  • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
  • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
  • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης ή της πιστοποίησης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματός μας συγκροτείται από:

  • Νικόλαος Μαμουλής (Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Τμήματος), Συντονιστής
  • Χριστόφορος Νίκου (Καθηγήτης, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Τμήματος)
  • Βασίλειος Τενέντες (Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικων Η/Υ & Τμήματος)

Αξιολόγηση Τμήματος

To Τμήμα εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο του Διδακτικού όσο και του Ερευνητικού του έργου, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών του. Η διαδικασία Εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης τον  Ιούνιου του 2011.
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: Eξωτερική  Έκθεση Αξιολόγησης

Πολιτίκη Ποιότητας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Κείμενο Πολιτικής Ποιότητας

Στοχοθεσία Τμήματος

Η στοχοθεσία αποτελεί το σχέδιο δράσης του Τμήματος για Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στηρίζεται στη λογική ότι οι ενέργειες που θα γίνουν θα συμβάλουν στην επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Το σχέδιο δράσης περιέχει τα στοιχεία όπως στόχους ποιότητας, δείκτες, ενέργειες, υπεύθυνο για κάθε ενέργεια και χρονοδιάγραμμα. Παρακάτω παρατίθεται η στοχοθεσία του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στοχοθεσία ΤΜΗΥΠ_2019-2020

Σύμβουλος Φοιτητή

Ο Σύμβουλος Φοιτητή (ΣΦ) καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους, διευκολύνοντας τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Μπορείτε να αναζητήσετε το Σύμβουλό σας εδώ ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό περιέχονται εδώ.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, αξιολογείται και το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει το Τμήμα. Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων απο τη ΜΟ.ΔΙ.Π (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) που συμπληρώνουν οι φοιτητές κάθε εξάμηνο για την αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος:

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!